Cysylltu â Ni

Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu
Trysordy
Aalton Farm
Llansteffan Road
Johnstown
Caerfyrddin
SA31 3QU

Ffôn: 07581 460990

Y tîm

Kevin Fisher

Cafodd Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu ei sefydlu gan Kevin yn 2007 i wella’r ddarpariaeth o ran gwasanaethau, i unigolion a grwpiau, ar gyfer pobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl bach i gymedrol. Mae Kevin yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig, a threuliodd flynyddoedd lawer yn gweithio yn y sector prawf ac ym maes troseddau ieuenctid yn datblygu gwasanaethau i unigolion a grwpiau. Ers symud i Gymru, mae Kevin wedi bod yn gweithio yn y gwasanaeth prawf lle bu’n datblygu cynllun atgyfeirio adeg arestio a darpariaeth ar gyfer Gorchmynion Trin a Phrofi Cyffuriau, ac yna’n gweithio fel rheolwr rhanbarthol ar gyfer y Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau yn Nyfed-Powys.

Fel Prif Weithredwr Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu, mae Kevin wedi arwain y gwaith o ddatblygu ymyriadau seicogymdeithasol ar draws lleoliadau ym maes iechyd, y trydydd sector a chyfiawnder troseddol. Yn 2010 datblygodd Kevin bartneriaeth â SMART Recovery, a arweiniodd at sefydlu’r grwpiau SMART cyntaf yng Nghymru. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Kevin wedi bod yn hyfforddi ac yn cynorthwyo gwirfoddolwyr i weithredu’r rhaglen Parhau ar y Llwybr at Adferiad, yn y gymuned ac yn uned ddadwenwyno Calon Lân yng Nghastell-nedd.

Lee Hogan

Mae Dr Lee Hogan wedi bod yn gweithio gyda Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu ers 2009 fel Arbenigwr Cyswllt yn hyfforddi, yn gwneud gwaith ymchwil ac yn datblygu deunyddiau newydd ar gyfer rhaglenni. Mae Lee yn seicolegydd clinigol siartredig ac yn un o Gymrodyr Cyswllt Cymdeithas Seicolegol Prydain. Mae Lee yn gweithio fel clinigwr, academydd ac ymgynghorydd. Yn ei waith fel seicolegydd clinigol yn y GIG, mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i wythnos yn gweithio gyda chleientiaid a gwasanaethau ar draws y gogledd. Mae hefyd yn gyfarwyddwr y cwrs MSc mewn Sylfeini Seicoleg Glinigol ym Mhrifysgol Bangor.

Fel myfyriwr israddedig, astudiodd Lee ar gyfer gradd mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor cyn symud ymlaen i astudio ar gyfer doethuriaeth mewn Seicoleg Ymddygiad Caethiwus dan arweiniad yr Athro Miles Cox. Yn nes ymlaen, bu’n astudio ar gyfer ail ddoethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol ym Mhrifysgol Bangor. Mae Lee wedi cyfuno ei brofiad a’i arbenigedd ym maes theori a therapi seicolegol i ddatblygu ymyriadau seicogymdeithasol ymarferol ar gyfer pobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau’n ogystal â phroblemau iechyd meddwl.

 

Volunteering to be a  Moving On In  My Group leader is one of the best things I have ever done it gave me confidence  and helped  me get back into work. 

Dave, Cardiff

I loved the group it has given me my life back. I  now want to train to be a peer group leader.

Meg, Bridgend