Cysylltu â Ni

Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu
Trysordy
Aalton Farm
Llansteffan Road
Johnstown
Caerfyrddin
SA31 3QU

Ffôn: 07581 460990

Amdanom ni

Cafodd Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu ei sefydlu yn 2007 er mwyn gweithio gyda phobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau’n ogystal â phroblemau iechyd meddwl. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn canolbwyntio ar ddatblygu, treialu a chyflwyno’r rhaglen Parhau ar y Llwybr at Adferiad, sef rhaglen 12 sesiwn o waith grŵp ar gyfer menywod a dynion sy’n paratoi i symud ymlaen o driniaeth ffurfiol.

Mae Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu, ar y cyd â darparwyr triniaeth a grwpiau adfer ar draws Cymru, wedi bod yn archwilio sut y gall grwpiau a arweinir gan gymheiriaid dyfu a datblygu’n ddarpariaeth arloesol sy’n cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i symud ymlaen i grwpiau a rhwydweithiau cymheiriaid, a sut y gallant leihau’r risg y byddant yn llithro’n ôl i’w hen arferion ac yn dechrau defnyddio cyffuriau ac alcohol unwaith eto.

Mae’r rhaglen Parhau ar y Llwybr at Adferiad, a ddatblygwyd yn sgîl sgyrsiau â phobl sy’n gwella, yn cynnwys cyfleoedd i roi gwybodaeth, dysgu drwy brofiad a rhannu gwybodaeth. Mae datblygu a gweithredu strategaethau a sgiliau ymdopi allweddol drwy gyfres o heriau wythnosol yn elfen ganolog o’r rhaglen. Dangosodd cynllun peilot cychwynnol ar gyfer yr hyfforddiant i arweinwyr grwpiau, a’r gwaith o gyflwyno’r deunyddiau, fod lefelau cadw arweinwyr grwpiau’n uchel iawn, bod lefelau ymgysylltu gan gyfranogwyr yn uchel, bod unigolion yn cysylltu â grwpiau cymorth lleol gan gymheiriaid, a bod lefelau lles meddyliol a chyfalaf adfer cyffredinol yn uwch o lawer.

Rydym wedi hyfforddi dros 80 o arweinwyr grwpiau cymheiriaid hyd yn hyn ac rydym yn cynorthwyo 20 o grwpiau ledled Cymru. Mae’r rhaglen yn gweithredu fel elfen o ddarpariaeth y GIG ar gyfer y sawl sy’n camddefnyddio sylweddau, yng ngwasanaethau’r trydydd sector, mewn grwpiau a arweinir gan adferiad, ac ar ffurf fersiwn fyrrach a gaiff ei darparu yn yr uned ddadwenwyno yn yr ysbyty yng Nghastell-nedd.

Rydym yn cynnig cymorth parhaus i unigolion sydd wedi cwblhau ein rhaglenni, drwy eu cynorthwyo i gael mynediad i grwpiau cymorth gan gymheiriaid a dod yn arweinwyr grwpiau cymheiriaid lle bo hynny’n briodol. Fel hyn, gall y sawl sydd wedi gweld bod ein gwasanaethau wedi gwneud gwahaniaeth i’w bywyd ddefnyddio’r profiad hwnnw i helpu a chynorthwyo pobl eraill.

Volunteering to be a  Moving On In  My Group leader is one of the best things I have ever done it gave me confidence  and helped  me get back into work. 

Dave, Cardiff

I loved the group it has given me my life back. I  now want to train to be a peer group leader.

Meg, Bridgend